Tai Chi Berkeley

internal martial arts

Chinese Martial arts

tai chi chuan

taijiquan

yiquan

I chuan

dachengquan

Sifu Fong Ha

neigong

qigong

push hands

tui shou

tuishou

san shou

sanshou

Berkeley, California

Oakland, California

Emeryville, California

Come join us for a free introductory class

Outdoor practice

Kung Fu

Standing Meditation

Zhan Zhuang

Walking Meditation

Tai Chi Ruler

Ongoing classes

Group, Video, and Private Classes

Tai Chi Ch'uan

Qigong

Yiquan

                          drawing by unknown artist