top of page
IMG_3462 (1).jpg

Tai Chi Berkeley

internal martial arts

Chinese Martial arts

tai chi chuan

taijiquan

yiquan

I chuan

dachengquan

Sifu Fong Ha

neigong

qigong

push hands

tui shou

tuishou

san shou

sanshou

Berkeley, California

Oakland, California

Emeryville, California

Come join us for a free introductory class

Outdoor practice

Kung Fu

Standing Meditation

Zhan Zhuang

Walking Meditation

Tai Chi Ruler

Ongoing classes

IMG_3462 (1).jpg
IMG_3462 (1).jpg
IMG_3462 (1).jpg
IMG_3462 (1).jpg
IMG_3462 (1).jpg
IMG_3462 (1).jpg
IMG_3462 (1).jpg
IMG_3462.jpg

Group and Private Classes

Tai Chi Ch'uan

Qigong

Yiquan

                          drawing by unknown artist

bottom of page